NameTotal creditRecent average creditCountry
1) xcsv50000 21,602,949 2,655.02 Japan
2) MAG2v3 2,785,812 2,245.26 Japan
3) chani 59,847 702.74 Japan
4) kuni 156,012 404.31 Japan
5) Nekoko_P3@anime 2,619,133 310.43 Japan
6) skuramochi 2,963,221 154.62 Japan
7) myuman 294,872 147.10 Japan
8) hukat_zshdb3e 81,860 111.15 Japan
9) pr0xy 200,473 77.24 Japan
10) yohei 1,090,232 59.57 Japan
11) wada@FCT@soccer 2,507,511 27.08 Japan
12) otmaskr@jisaku 1,320,475 15.90 Japan
13) korekiyo@hangul 6,055 11.13 Japan
14) Sosono@jisaku 24,281 10.19 Japan
15) Satoshi 382,785 9.31 Japan
16) shuntoku 239,001 7.11 Japan
17) senzo 22,473 4.91 Japan
18) rokusou 184,048 4.59 Japan
19) yuki 1,304,113 4.30 Japan
20) sawanobori 83,356 4.15 Japan
Next 20


©2020 CERN