NameTotal creditRecent average creditCountry
1) xcsv50000 34,070,412 16,955.01 Japan
2) aqua@sky 1,021,666 16,187.78 Japan
3) DDF_Raptor 3,062,039 7,089.20 Japan
4) Nekoko_P3@anime 4,156,597 5,759.96 Japan
5) Hosei Kamata 450,635 5,442.75 Japan
6) wada@FCT@soccer 3,760,383 3,845.90 Japan
7) MAG2v3 4,560,482 2,793.22 Japan
8) misaki@med 258,969 1,628.54 Japan
9) yamabun 315,454 932.00 Japan
10) sudnonk@siberia 49,022 230.27 Japan
11) chani 88,114 180.34 Japan
12) Mitsuru 920,775 164.64 Japan
13) umix68k 11,620 152.13 Japan
14) mnemonica@lounge 6,381 118.80 Japan
15) kuni 271,535 87.64 Japan
16) Mikura_21 116,540 82.94 Japan
17) gj6ab 71,772 62.03 Japan
18) cha-ge@lounge 180,847 42.63 Japan
19) mosupe 2,045 21.34 Japan
20) Cai0407@chem@lounge 764,714 19.18 Japan
Next 20


©2023 CERN