NameTotal creditRecent average creditCountry
1) xcsv50000 14,279,168 1,486.83 Japan
2) Nekoko_P3@anime 2,036,168 1,102.03 Japan
3) Prof.Korosuke@jisaku 1,834,531 0.00 Japan
4) REX 1,789,053 729.71 Japan
5) wada@FCT@soccer 1,523,372 32.37 Japan
6) skuramochi 1,506,029 0.09 Japan
7) otmaskr@jisaku 1,154,475 1.39 Japan
8) yuki 1,145,926 0.06 Japan
9) akiko 1,123,812 17.48 Japan
10) daydream(white-noise) 767,362 0.05 Japan
11) Cai0407@chem@lounge 536,885 340.62 Japan
12) makkinri 463,928 16.49 Japan
13) Mitsuru 456,019 0.43 Japan
14) manmarubobon@tenki 412,118 2.13 Japan
15) sage 399,254 2.24 Japan
16) Kumakkoro 397,361 0.00 Japan
17) yohei 332,121 9.96 Japan
18) ganeff 286,443 0.09 Japan
19) YTSHJM 271,522 2.03 Japan
20) nanami_makino 261,171 0.05 Japan
Next 20


©2018 CERN