NameTotal creditRecent average creditCountry
1) xcsv50000 13,944,368 8,034.76 Japan
2) Nekoko_P3@anime 1,929,841 509.15 Japan
3) Prof.Korosuke@jisaku 1,834,531 0.00 Japan
4) REX 1,706,883 0.06 Japan
5) skuramochi 1,506,029 357.57 Japan
6) wada@FCT@soccer 1,458,355 930.88 Japan
7) yuki 1,145,926 0.06 Japan
8) otmaskr@jisaku 1,144,947 411.97 Japan
9) akiko 1,074,927 2,148.55 Japan
10) daydream(white-noise) 767,362 0.05 Japan
11) Cai0407@chem@lounge 512,344 168.41 Japan
12) Mitsuru 454,274 57.70 Japan
13) makkinri 440,886 1,619.07 Japan
14) manmarubobon@tenki 404,341 122.53 Japan
15) Kumakkoro 397,361 0.00 Japan
16) sage 391,936 442.21 Japan
17) yohei 293,969 600.07 Japan
18) ganeff 286,443 0.09 Japan
19) YTSHJM 269,947 11.52 Japan
20) nanami_makino 261,171 0.05 Japan
Next 20


©2018 CERN