NameTotal creditRecent average creditCountry
1) xcsv50000 32,730,337 8,595.64 Japan
2) MAG2v3 4,120,016 2,814.37 Japan
3) skuramochi 3,783,377 0.10 Japan
4) wada@FCT@soccer 3,528,641 1,045.08 Japan
5) Nekoko_P3@anime 3,512,275 2,795.59 Japan
6) DDF_Raptor 2,633,220 8.35 Japan
7) Prof.Korosuke@jisaku 1,834,531 0.00 Japan
8) yohei 1,679,656 0.10 Japan
9) yuki 1,411,710 0.09 Japan
10) akiko 1,388,907 0.05 Japan
11) otmaskr@jisaku 1,325,091 0.09 Japan
12) makkinri 1,022,623 0.09 Japan
13) rokusou 1,006,928 4,890.35 Japan
14) Mitsuru 843,449 1,782.38 Japan
15) daydream(white-noise) 767,362 0.05 Japan
16) Cai0407@chem@lounge 762,322 40.02 Japan
17) dongame64 651,235 633.79 Japan
18) sage 581,306 0.09 Japan
19) manmarubobon@tenki 526,662 0.09 Japan
20) YTSHJM 447,899 0.85 Japan
Next 20


©2022 CERN