NameTotal creditRecent average creditCountry
1) xcsv50000 14,651,033 2,484.90 Japan
2) Nekoko_P3@anime 2,089,141 261.67 Japan
3) Prof.Korosuke@jisaku 1,834,531 0.00 Japan
4) wada@FCT@soccer 1,564,620 31.59 Japan
5) skuramochi 1,506,029 0.09 Japan
6) yuki 1,161,627 147.44 Japan
7) otmaskr@jisaku 1,154,544 0.17 Japan
8) akiko 1,150,511 35.06 Japan
9) daydream(white-noise) 767,362 0.05 Japan
10) Cai0407@chem@lounge 580,093 477.57 Japan
11) makkinri 479,566 15.46 Japan
12) Mitsuru 458,339 2.59 Japan
13) sage 417,148 11.82 Japan
14) manmarubobon@tenki 416,694 2.45 Japan
15) Kumakkoro 397,361 0.00 Japan
16) yohei 353,325 35.95 Japan
17) YTSHJM 287,476 34.16 Japan
18) ganeff 286,443 0.09 Japan
19) nanami_makino 261,171 0.05 Japan
20) misaki@med 213,278 0.00 Japan
Next 20


©2019 CERN